Contact

FiA – Frau­en in Ar­beit. In­ter­­kul­tu­rel­les Frau­en- In­­for­ma­ti­ons- und Be­geg­nung­s­zen­trum Ort: Kon­rad­str. 62, 04315 Leip­zig | Tel. 0341 – 581 54 515

A pro­ject by Frau­en­kul­tur e.V. Leip­zig – So­zio­kul­tu­rel­les Zen­trum

Wind­scheid­str. 51, 04277 Leip­zig

www.frau­en­kul­tur-leip­zig.de