Con­tact

FiA – Frau­en in Ar­beit. In­­ter­­kul­tu­rel­les Frau­en- In­­­for­ma­ti­ons- und Be­geg­nung­s­zen­trum 

Kon­rad­str. 62, 04315 Leip­zig 

open­ing hours 10 am to 3 pm

Tel. 0341 – 581 54 515

hal­lo@fia-leipzig.de

A pro­ject by Frau­en­kul­tur e.V. Leip­zig – So­zio­kul­tu­rel­les Zen­trum

Wind­scheid­str. 51, 04277 Leip­zig

www.frau­en­kul­tur-leip­zig.de