رسیدن، ادامه دادن، کار پیداکردن و زندگی بهتر داشتن

جلسه های مشاوره و کمک - به زبان های آلمانی، عربی، فارسی، کردی (سورانی)، انگلیسی و همچنین در صورت تقاضا اسپانیایی و ترکی

- با موضوع کار، دوره های آموزشی، کلاس زبان آلمانی، کارآموزی، آموزش های تکمیلی، تطبیق مدارک، بازگشت دوباره به بازارکار و ...

ساعات کاری در فیا:

دوشنبه تا جمعه 10 تا  15 (با تعیین وقت قبلی)