رسیدن، ادامه دادن، کار پیداکردن و زندگی بهتر داشتن

جلسه های مشاوره و کمک - به زبان های عربی، ترکی، کوردی، فارسی، فرانسوی و انگلیسی

- با موضوع کار، دوره های آموزشی، کلاس زبان آلمانی، کارآموزی، آموزش های تکمیلی، تطابق مدارک، بازگشت دوباره به بازارکار و ...

ساعات کاری در فیا:

دوشنبه تا جمعه 10 تا 16