Kon­takt

FiA – Frau­en in Ar­beit. In­ter­kul­tu­rel­les Frau­en- In­for­ma­ti­ons- und Be­geg­nungs­zen­trum

Kon­rads­tr. 62, 04315 Leip­zig 

Öff­nungs­zei­ten: mon­tags - frei­tags 10 - 15 Uhr

Tel. 0341 – 581 54 515

hal­lo@­fia-leip­zig.de Ein Pro­jekt des Frau­en­kul­tur e.V. Leip­zig – So­zio­kul­tu­rel­les Zen­trum

Wind­scheids­tr. 51, 04277 Leip­zig

www.frau­en­kul­tur-leip­zig.de